Ter overdenking bij de Internationale Dag van de Jeugd

Ter overdenking bij de Internationale Dag van de Jeugd

10-08-2018

Intergraal en multisectoraal werken aan veilige ruimtes voor de jeugd

Het garanderen van veilige ruimtes voor de jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot (vol)waardige burgers zal integraal en multisectoraal moeten worden aangepakt. In dit kader wordt gedacht aan ruimtes waar de jeugd zich kan uitspreken over besluitvormingsprocessen, ruimtes om te kunnen sporten en vrijetijdsactiviteiten binnen verschillende buurten en veilige digitale ruimten.

Per resolutie van 17 december 1999, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, werd 12 augustus uitgeroepen tot  de Internationale Dag van de Jeugd. Het internationale thema dit jaar is: “Safe spaces for youth”. 

De Agenda 2030, voor duurzame ontwikkeling, met name doelstelling 11, benadrukt de noodzaak van het scheppen van ruimte voor inclusieve en duurzame verstedelijking.  Bovendien benadrukt de New Urban Agenda (NUA) de behoefte aan openbare ruimtes voor jongeren die hen in staat stelt constructieve dialoog te hebben met hun familie. Daarnaast geeft het Wereldactieprogramma voor de Jeugd (WPAY), het VN-kader voor de ontwikkeling van de jeugd, prioriteit aan het aanbieden van "vrijetijdsactiviteiten" als essentieel voor de psychologische, cognitieve en fysieke ontwikkeling van jonge mensen. 

Naarmate meer en meer jongeren groeien in een technologisch verbonden wereld, zal ook die virtuele ruimte worden ontplooit om dieper in te gaan op politieke, maatschappelijke en sociale zaken. Dit noodzaakt beleidsmatige aandacht voor herzien van onze concepten van "ruimte" en "veiligheid" en alzo toegankelijke, veilige ruimten te realiseren en te garanderen.

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, streeft bij de uitvoering van haar beleid en de ontwikkeling van haar programmas naar een integrale benadering waarbij de jeugd de ruimte krijgt om op een zichtbare doch veilige wijze mee te doen aan bestuur, besluitvorming en openbaar debat. 

Net als in vele andere landen zijn onze jonge mensen in Suriname de grootste aandeelhouders van de samenleving. Hun veiligheid en bescherming moet te alle tijde gegarandeerd zijn zodat hun  betrokkenheid binnen de samenleving versterkt wordt.  

Onze grondwet stelt dat jongeren bijzonder genot hebben op economische, sociale en culturele rechten en dat het jeugdbeleid als belangrijkste doelstelling heeft “de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de samenleving”.  De door ons geratificeerde verdragen, waaronder het kinderrechten verdrag, onderschrijven dit ook stellig. 

Het is tegen deze achtergrond dat door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken wordt gesteld dat het bevorderen van participatie, het recht op informatie van verschillende bronnen en het recht op een vrije, veilige omgeving bijzondere onderdelen zijn van dat wat nodig is om onze jeugd te verzekeren van de mogelijkheid om te kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en dat van onze natie en wereld.