30 jaar kinderrechtenverdrag

30 jaar kinderrechtenverdrag

20-11-2019

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken beijvert zich samen met het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Ministerie van Volksgezondheid voor het welzijn van het kind in alle facetten. Een integrale aanpak is de ideale methode om onze jonge burgers het beste te bieden en daardoor verzekerd te zijn van hun ontwikkeling tot volwaardige burgers die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op zowel individueel vlak als nationaal niveau.

Om het werk met betrekking tot ontwikkeling van de jeugd in lijn te brengen met nationale en internationale streven faciliteert het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken de United- Nation Sustainable Development Goals Jeugd Ambassadeurs in hun werk waarbij zij zoveel mogelijk jongeren hun mening laten geven over en het betrekken van hen om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.  De jongeren kunnen dan vrij participeren en hun mening uiten, wat benadrukt wordt door het Kinderrechtenverdrag.

Op 20 november 1989 heeft Suriname het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) geratificeerd en moet voldoen aan de verplichtingen die dit verdrag met zich meebrengt.

Kinderrechten houden in dat elk kind recht heeft op onderwijs, recht op spel en vrije tijd, recht op aangepaste verzorging bij ziekte, recht op eigen mening en inspraak en recht op veiligheid. Elk kind moet ook beschermt worden tegen kinderarbeid, want het is verboden. In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind staan alle rechten van kinderen waaraan een ieder zich moet houden. De regering en de omgeving (ouders, ouderen) moeten de kinderen beschermen. De ouders moeten zorgen voor een goede opvoeding van hun kinderen. Sommige kinderen hebben recht op extra bescherming, zoals zieke kinderen, weeskinderen, kinderen met een beperking of kinderen die vluchteling zijn.

De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Daarbij acht de regering het van belang om een beleid te ontwikkelen, waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord te worden in aangelegenheden hen betreffende.

Het kinderrechtenverdrag bestaat dit jaar 30 jaar!

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de UNICEF staat voor een beleid waarbij alle kinderen hun volle ontwikkeling kunnen bereiken. In het kader van 30 jaar Kinderrechtenverdrag ondersteunt het Ministerie het inintiatief genomen door het UNICEF n.l een Nationale bijeenkomst in het Congreshal die kinderen centraal stelt om te kunnen debateren over verschillende kinderrechten waarvoor zij ondersteuning vragen. Alsook een drie km wandelloop en kinderrechten festival op het Onafhankelijkheidsplein waarbij kinderren geïnformeerd zullen worden door partners van het kinderbeschermingsnetwerk 'IK BEN' en lokale NGO's.