Vervolg plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Vervolg plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

07-09-2019

Door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is op 7 september j.l verdere invulling gegeven aan haar beleid met betrekking tot de versterking van beheersorganisaties van sportaccommodaties om te komen tot duurzame en toegankelijke sportfaciliteiten.

Wederom is middels expertise vanuit de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) met de op deze sessie aanwezige vertegenwoordigers van diverse beheersorganisaties van gedachte gewisseld over o.a. de structuur van de organisaties, het beleid m.b.t de exploitatie en de opzet en verbetering van het financieel administratief systeem betreffende de exploitatie van de respectieve sportaccommodaties. Gedurende deze workshop verkregen informatie zal door de KNVB een handboek worden samengesteld welke als leidraad zal dienen en structuur zal brengen in de wijze waarop in het beheer en onderhoud van de accommodaties wordt voorzien.

Het ministerie tracht middels deze nieuwe aanpak van versterking en verzelfstandiging van de beheersorganisaties invulling te geven aan haar faciliterende rol binnen haar beleidsgebied waardoor ze tevens voldoet aan haar taak om zorg te dragen voor de aanwezigheid, toegankelijkheid en instandhouding van voldoende sport -en beweeg faciliteiten ten behoeve van de totale gemeenschap.